Legal & Compliance

 

Notes legals. Condicions d’ús.

 

Les presents normes regulen l’ús del portal https://confidecorreduria.es/ el qual ha estat dissenyat per donar a conèixer els serveis oferts per PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. La utilització d’aquest portal dona la condició d’usuari del mateix portant com a conseqüència l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents normes/condicions d’ús en el precís moment en què l’usuari accedeixi al portal. L’usuari ha de llegir atentament les normes/condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal, ja que les mateixes poden ser objecte de modificacions. Aquest portal pot oferir, si s’escau, la contractació de certs serveis dels quals poden estar sotmesos a condicions particulars determinades “ad hoc” que poden modificar les normes aquí recollides motiu pel qual també han de ser llegides amb atenció. Aquestes normes/condicions no regulen la contractació de serveis que s’ofereixin per PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Els serveis que presta PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U tenen el preu que s’indiqui en la corresponent oferta comercial i, en cap cas, es presten a través d’aquest portal. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U es reserva, sense necessitat de previ avís, el dret a modificar qualsevol element del present portal inclosos, sense que tingui caràcter limitador, la presentació, la configuració, els serveis, els elements, els continguts o les condicions que regulen la utilització del portal. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través del portal sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Titularitat

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual derivats d’aquest portal i dels elements i continguts del mateix, sigui quina sigui la seva tipologia (entre ells el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, la informació, els continguts, etc.), pertanyen a PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U o, si escau, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements i continguts sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari es compromet a utilitzar els elements o continguts de forma lícita, diligent i correcta. Especialment s’abstindrà de: Utilitzar-, en sentit ampli i amb qualsevol objectiu, de forma contrària a l’ordenament jurídic, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Reproduir, transformar, modificar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, llevat que es compti amb l’autorització de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Suprimir, eludir o manipular el “Copyright” i altres dades identificatives dels drets de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U o de tercers incorporats als elements. Queda prohibida la utilització de les marques o noms titularitat de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U per a l’optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació en codi de les pàgines web com mitjançant la seva incorporació en les paraules claus dels bàners (Paraules clau). Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hiperenllaç amb aquest portal ha de tenir l’autorització prèvia de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. En qualsevol cas l’establiment del hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U i el propietari de la pàgina web des de la qual es procedeixi. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a: info@confide.es. Per exercir el dret de cita, haurà d’esmentar PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U com a titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.confidecorreduria.es com a font de la informació quan correspongui. En aquells casos en què els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-“© [nom del titular] segons apareix publicat a la pàgina web de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. En qualsevol cas, sempre haurà d’informar per correu electrònic a l’adreça email info@confide.es. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U vetllarà pel compliment de les anteriors condicions així com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accés al Portal

L’accés al portal és lliure i gratuït. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U reserva alguns serveis als usuaris registrats de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U posa a disposició dels usuaris determinats serveis, per a la utilització del quals cal omplir uns registres addicionals per part dels usuaris. En ambdós casos vostè es compromet a seleccionar, utilitzar i conservar el seu nom d’usuari (en endavant “login”) i la contrasenya (en endavant “password”) (d’ara endavant i de manera conjunta les “claus d’accés”) de conformitat amb el que estableixen els següents punts: L’usuari triarà i indicarà les seves pròpies claus d’accés. L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i bons costums generalment acceptats. L’assignació de les claus d’accés es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les elegides per l’usuari. En defecte d’elecció per part de l’usuari, les claus d’accés seran assignades automàticament per PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. En aquest cas, l’usuari podrà en qualsevol moment canviar-les per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior. L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves claus d’accés. L’usuari es compromet a comunicar a PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U el més aviat possible la pèrdua o robatori de les claus d’accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest portal i a no utilitzar per: Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans. Provocar danys en sistemes físics i lògics de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment . Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut. Realitzar spam o enviament de correu electrònic no sol·licitat a través d’aquest portal. Realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis, impedir la normal utilització, gaudiment del portal o dels serveis per part dels usuaris.

Responsabilitats. Exclusions de Responsabilitats i garanties

PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U no té obligació de controlar i no controla l’utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris. L’usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant a PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li pogueren irrogar PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U per reclamacions de tercers. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U no garanteix: La disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Per aquest motiu PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U no es fa responsable d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ o posterior. La privacitat i seguretat en la utilització del portal i dels Serveis. Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis. L’absència de virus ni d’altres elements en el portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure per tal falta de disponibilitat. La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar d’aquestes circumstàncies.

Enllaços.

Aquest portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, connexió, directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a altres continguts i informació disponible a Internet. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U, no es converteix en editor d’aquests continguts ni els controla prèviament, aprova, vigila ni se’ls fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d’aquests continguts.

Durada i finalització. Retirada de l’accés

La prestació del servei té, en principi, una durada indefinida. En qualsevol cas PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar amb antelació aquells usuaris que incompleixin aquestes normes. Protecció de dades de caràcter personal. La informació legal corresponent a l’obtenció de dades de caràcter personal es troba a PRIVACITAT.

Informació general

PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. recopila informació dels seus clients i de les seves pòlisses d’assegurança, incloent sense limitació, noms, rams d’assegurança, dates d’efecte, així com informació sobre les companyies asseguradores que proporcionen cobertura als seus clients o que proporcionen cotitzacions pels clients de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Aquesta informació s’emmagatzema en una o diverses bases de dades. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U podrà usar o revelar aquesta informació sobre els seus clients quan hi estigui obligada legalment, per les polítiques de PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U, o en virtut de requeriments judicials o administratius. Addicionalment a la utilització de la informació en benefici dels seus clients, les bases de dades podran ser accessibles per les empreses pertanyents a PIB Group España amb altres finalitats, incloent la realització d’estudis de mercat i la prestació de serveis de consultoria o altres per entitats asseguradores pels que aquestes empreses poden percebre retribucions. De conformitat amb el que es preveu en l’article 173 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, per a qualsevol reclamació en relació amb els serveis de Mediació d’Assegurances prestades haurà de dirigir-se INADE, Institut Atlàntic de l’Assegurança. Carrer La Paz 2, Baix, CP. 36202 Vigo, Pontevedra. o bé a l’adreça de correu electrònic atencioncliente@inade.org.
L’informem igualment que d’acord amb el que s’estableix en l’article 173 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, les Societats de Corredoria presten els seus serveis de Mediació d’Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels interessos dels seus clients i buscant sempre i en tot cas la cobertura que, d’acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s’adapta a les seves necessitats.

Autoritat reguladora.

Confide Correduría de Seguros y Reaseguros SA es troba subjecta a la supervisió i control de la Dirección General de Seguros hi figura inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurança i els seus alts càrrecs de la Dirección General de Seguros que depèn del Ministeri d’Economia amb el número J- 924. PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U és membre de ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros) www.adecose.com

Avisos. Procediment en cas de realització d’activitats il·lícites.

En el cas que qualsevol tercer / usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies il·lícites o susceptibles de ser considerades il·lícites o contràries a la moral en relació a la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en el servei, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), haurà d’enviar una notificació en la qual es continguin els extrems següents: Dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el servei i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets de propietat intel·lectual, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització al portal. Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat. En el supòsit de violació de drets, signatura autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta. Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. Aquestes notificacions hauran de ser enviades a: info@confide.es

Llei i jurisdicció

Resulten d’aplicació les lleis del Regne d’Espanya. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents normes / condicions o del contingut del portal, en general, PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.

 

Política de qualitat

 

Amb la present declaració el President de PIB Group España vol expressar formalment la política de qualitat de la nostra entitat.

 

L’objectiu principal del Sistema de Gestió de Qualitat és garantir la qualitat de tots els serveis que presta PIB Group España de manera que satisfacin al màxim les necessitats dels nostres clients i siguin conformes als procediments que prèviament ens hem donat després d’haver estat decidits pel Comitè de Direcció.

 

A través d’aquesta declaració de la política de qualitat, la Direcció de PIB Group España es compromet, amb el concurs de tot el personal de l’empresa, a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris als quals està sotmesa la nostra activitat, així com els requeriments plantejats pels nostres clients. Tot això en un context de compromís amb la millora contínua de l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat.

 

Conseqüències derivades de la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat són una major eficàcia i eficiència en el funcionament general de la Corredoria (el que comporta un millor servei i major satisfacció dels nostres clients) així com una disminució d’incidències i de possibles reclamacions.

 

El Sistema de Gestió de la Qualitat comporta l’establiment d’una sèrie d’accions destinades a prevenir possibles incidències. Aquestes actuacions, acompanyades de la necessària formació de l’equip, contribueixen al desenvolupament del sistema de millora contínua.

 

L’obtenció del nivell de qualitat desitjat requereix el compromís i la participació de tot l’equip humà de PIB Group España a través de l’adequada aplicació de procediments, generals i específics, així com d’instruccions elaborades per al tractament de tots els aspectes relacionats amb la Qualitat.

 

Sent un objectiu de l’empresa la millora dels seus resultats (no sols econòmics) minimitzant les incidències, la Direcció fixa uns objectius específics que són valorats i revisats anualment en funció a l’evolució prevista del context social en el qual actuem. L’organització es compromet, en conseqüència, a facilitar tots els recursos, tant materials com humans, necessaris per a la consecució d’aquests objectius.

 

Signat:
Data: 10/02/2020

 

D. Martín Navaz Guinea
President
PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U.