Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT. CLÀUSULA INFORMATIVA

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran objecte de tractament en el sentit que disposa l’article 4.2 del citat Reglament. Confide actualitzarà la política de privacitat en aquest lloc web atenent a l’evolució legal i jurisprudencial relativa a aquesta matèria.

El responsable d’aquest tractament és Confide Correduría de Seguros y Reaseguros SA CIF A-58564816, amb domicili social al C / Aribau 200,3 PL , 08036 Barcelona.

Vostè pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client del responsable a través del telèfon gratuït 933.065.353 o mitjançant el correu electrònic: delegadoprotecciondatos@confide.es

A fi de preservar la privacitat de les seves dades personals i de garantir-ne un tractament adequat, Confide ha designat un Delegat de protecció de dades amb responsabilitat de supervisar la posada en pràctica de les polítiques de protecció de dades personals. Vostè pot contactar amb ell per qualsevol assumpte relatiu a la privacitat en el tractament de les seves dades a través del seu correu electrònic: delegadoprotecciondatos@confide.es

Confide tracta la seva informació per gestionar la completa execució del contracte d’intermediació i, en particular, el manteniment de la relació establerta entre vostè i Confide; l’assessorament i la informació sobre les condicions dels contractes d’assegurances i productes financers; l’assistència en cas de sinistre; l’enviament de comunicacions comercials sobre productes d’assegurances i / o financers mitjançats per Confide; la prevenció, investigació i descobriment de frau. En cas necessari gravarem la seva veu per mantenir la qualitat del servei i com a prova en judici i fora d’ell. Tot això legitima el tractament de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.b) de l’RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

D’altra banda, Confide tractarà les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes d’assegurances i / o financers mitjançats per Confide, per a la qual cosa la Corredoria està legitimada per tractar de les dades amb aquesta finalitat basant-se en l’interès legítim. No obstant això, vostè pot en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de tractament, sense que en cap cas aquesta oposició limiti l’execució del contracte principal. Per millorar les prestacions dels nostres serveis, vam elaborar un perfil comercial dels nostres clients, fins i tot automatitzat, d’acord amb la informació facilitada, ens permet oferir-li productes i serveis asseguradors i / o financers d’acord amb els seus interessos.

L’informem que les dades personals que faciliti a Confide seran conservades durant la vigència del contracte sent cancel·lats al seu venciment i / o tancament de sinistres oberts. Es conservaran, per tant, mentre subsisteixi la finalitat per la qual van ser recollides. Es bloquejaran i conservaran durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació contractual subscrita per vostè.

Així mateix, quan la supressió derivi de l’exercici del dret d’oposició d’acord amb l’article 21.2 del Reglament (UE) 2016/679, Confide podrà conservar les dades identificatives de l’afectat necessàries per tal d’impedir els tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.

Vostè queda informat que el fet de no aportar la informació requerida suposa la impossibilitat de subscripció del contracte d’intermediació.

Conforme amb el que estableix l’article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, Confide podrà cedir les dades de caràcter personal del Client a la companyia asseguradora, només amb els objectius de garantir el ple desenvolupament del contracte d’assegurança i el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament. De la mateixa manera, es facilitaran les dades a les companyies asseguradores seleccionades per vostè amb motiu de les sol·licituds de cotització. També es podran facilitar a empreses del Grup Confide així com, en cas d’impagament, a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial, i jutjats o tribunals en cas de ser requerits per a això.

Confide Correduría de Seguros y Reaseguros SA compleix amb les mesures legals de seguretat de protecció de dades personals amb l’adopció de totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà totalment segur i / o inexpugnable.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sempre que el tractament no sigui necessari per al compliment del contracte. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament i portabilitat de les dades a través del Servei d’Atenció al Client de Confide delegadoprotecciondatos@confide.es

En cas de no quedar satisfet en l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: delegadoprotecciondatos@confide.es

En última instància, pot sol·licitar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

En utilitzar aquest lloc web vostè accepta que puguem col·locar cookies al seu dispositiu, tal com es descriu a l’apartat “Política de cookies”