Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT. CLÀUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb el que s’estableix a:

  • El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. D’ara endavant “RGPD”
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • El Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U, (d’ara endavant, la Companyia o PIB Group España) ha elaborat la present política de privacitat amb la intenció d’informar-lo que les seves dades de caràcter personal seran objecte de tractament en el sentit disposat, entre altres, en l’article 4.2 del citat RGPD. Entenent-se per tractament de dades a qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

Així mateix, la Companyia actualitzarà la política de privacitat en aquest lloc web atesa l’evolució legal i jurisprudencial relativa a aquesta matèria.

Responsable del tractament de dades i mitjans de contacte

El responsable del tractament de les seves dades PIB Group España Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U, empresa que forma part de la societat PIB Group Limited, registrada a Anglaterra i Gal·les, amb núm. 09900466, i domicili social a Rossington’s Business Park, West Carr Road, Retford, Nottinghamshire, DN22 7SW.

A fi de preservar la privacitat de les seves dades personals i de garantir un adequat tractament d’aquests, la Companyia ha designat a un Delegat de Protecció de Dades, la responsabilitat de les quals és supervisar la posada en pràctica de les polítiques de protecció de dades personals. Per l’anterior, vostè pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client del responsable a través del telèfon gratuït 933.065.353 o a través de la següent adreça de correu electrònic: delegadoprotecciondatos@confide.es sempre que la seva consulta sigui relativa a la privacitat en el tractament de les seves dades personals.

Finalitat del tractament de dades personals

La Companyia tracta la seva informació per a gestionar la completa execució del contracte d’intermediació, i, en particular, per diligenciar el manteniment de la relació establerta entre vostè i l’asseguradora; l’assessorament i informació sobre les condicions dels contractes d’assegurances i productes financers; l’assistència en cas de sinistre; l’enviament de comunicacions comercials sobre productes d’assegurances i/o financers mitjançats per la Companyia (podent l’usuari manifestar en tot moment la seva oposició a la recepció de comunicacions comercials); i complir amb els requeriments legals en matèria de prevenció, recerca i descobriment del frau i blanqueig de capitals.

És per l’anterior, que la no aportació de la informació requerida suposa la impossibilitat de subscripció del contracte d’intermediació. En cas necessari gravarem la seva veu per a mantenir la qualitat del servei i com a prova en judici i fora d’ell. Tot això legitima el tractament de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.b) del RGPD.

Legitimació per al tractament de les dades.

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es fonamenta en les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • La contractació de serveis de la Companyia i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i les condicions del qual es posaran a la disposició de l’usuari de manera prèvia a una eventual contractació. Per a poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l’interessat està obligat a facilitar les seves dades.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les citades dades o aquests siguin erronis o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, la Companyia, quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

  • El compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

També s’entén legitimat el tractament de les dades quan resulti necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física; quan sigui necessari per al compliment d’una missió en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, i quan el tractament resulti necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

Cessió de dades personals.

La Companyia podrà cedir les seves dades personals a empreses del mateix grup, amb la finalitat de gestionar internament el servei prestat i el manteniment de la relació contractual. Aquesta cessió es troba emparada en l’interès legítim en virtut del recollit en el considerant 48 del RGPD, per la qual cosa no serà necessari recaptar el seu consentiment exprés per a aquesta operació.

Així mateix, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Companyia podrà cedir les dades de caràcter personal del Client a la companyia asseguradora, únicament a l’efecte de garantir el ple desenvolupament del contracte d’assegurança i el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei i en les seves disposicions de desenvolupament. Igualment es facilitaran a les companyies asseguradores seleccionades per vostè en ocasió de sol·licituds de cotització. En cas d’impagament es podran facilitar les seves dades a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial, i jutjats o tribunals en cas de ser requerits per a això.

Transferències internacionals de dades

PIB Group España, com a part del grup d’empreses de PIB Group Limited és una organització que opera en diferents països i pot transferir determinada informació personal sobre vostè a altres jurisdiccions perquè sigui tractada amb els fins descrits anteriorment en la present política. En particular, la Companyia pot realitzar aquestes transferències per oferir, administrar i gestionar els serveis que se li presten i millorar l’eficiència de les operacions comercials. La Companyia prendrà les mesures oportunes per garantir que aquestes transferències compleixin amb totes les lleis i regulacions de protecció de dades aplicables.

En el cas de transferir dades personals a països fora de l’Espai Econòmic Europeu per al compliment de les finalitats legítimes descrites en aquesta Política de Privacitat, tals transferències poden realitzar-se tant a països que la Comissió Europea (d’ara endavant “CE”) consideri que ofereixen garanties de protecció de dades adequades, com també a països que no estan subjectes a una decisió d’adequació, sempre que es compleixin amb el que s’estableix en la normativa.

És per l’anterior que, quan la Companyia transfereixi dades personals a països que no estan subjectes a una decisió d’adequació, com per exemple, Estat Units, PIB Group España implementarà les mesures de control i salvaguardes adequades descrites en el RGPD. Quan les transferències es realitzin dins del grup d’empreses de PIB Group Limited, estaran cobertes per acords basats en les clàusules contractuals tipus de la “CE”. Si les transferències es realitzen fora de les empreses del Grup o a tercers que ajuden a proporcionar els nostres productes i serveis, com per exemple corredors o perits internacionals, obtindrem compromisos contractuals d’ells mitjançant les clàusules tipus de la “CE” o esquemes de certificació per a protegir la seva informació personal.

Si desitja obtenir més informació sobre si les seves dades personals es comuniquen a destinataris a l’estranger, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu delegadoprotecciondatos@confide.es.

Comunicacions comercials

La Companyia tractarà les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes d’assegurances i/ o financers mitjançats per aquesta o altres empreses el grup “PIB Group Limited”, sempre que es tracti de productes similars als ja contractats per vostè. D’acord amb l’anterior, la Corredoria està legitimada per al tractament de les dades amb aquesta finalitat sobre la base de l’interès legítim. No obstant això, vostè pot en qualsevol moment oposar-se a l’enviament d’aquesta mena de comunicacions, sense que en cap cas aquesta oposició limiti l’execució del contracte principal.

Perfilat de clients

Per millorar les prestacions dels nostres serveis, elaborem un perfil comercial dels nostres clients, fins i tot automatitzat, sobre la base de la informació facilitada, la qual cosa ens permet oferir-li productes i serveis asseguradors i/o financers d’acord amb els seus interessos.

Conservació, cancel·lació i supressió de dades personals

L’informem que les dades personals que faciliti a la Companyia seran conservades durant la vigència del contracte sent cancel·lats al seu venciment i/o tancament de sinistres oberts. Es conservaran, per tant, mentre subsisteixi la finalitat per a la qual van ser recaptats. Es bloquejaran i conservaran durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació contractual per vostè subscrita

Així mateix, quan la supressió derivi de l’exercici del dret d’oposició conformement a l’article 21.2 del RGPD, la Companyia podrà conservar les dades identificatives de l’afectat necessaris amb la finalitat d’impedir tractaments futurs per a fins de màrqueting directe.

Diligència deguda en la gestió de les dades personals

La Companyia compleix amb les mesures legals de seguretat de protecció de dades personals havent adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades. En qualsevol cas, vostè ha de saber que internet no és un mitjà totalment segur i/o inexpugnable.

Drets que pot exercir en relació amb el tractament de les seves dades personals

Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sempre que el tractament no sigui necessari per al compliment del contracte. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Vostè pot exercir els següents drets en matèria de protecció de dades:

D’accés: el dret a dirigir-se al responsable del tractament per a conèixer si està tractant o no les seves dades de caràcter personal i obtenir informació sobre aquest tema.

De rectificació: Se suposa obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes o incompletes.

De supressió o “a l’oblit”: Els Interessats poden requerir que la Companyia elimini les seves dades personals quan: (i) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals es van recaptar inicialment, (*ii) quan vostè retiri el seu consentiment (si el tractament de dades es basa en el consentiment), (*iii) el vostè hagi exercit satisfactòriament el seu dret d’oposició, (*iv) quan les seves dades personals hagin estat tractats de manera il·lícita i (*v) quan la Companyia hagi de complir amb una obligació legal.

De limitació: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals que realitza el responsable quan es compleixi les següents condicions: (i) quan impugni l’exactitud de les seves dades personals, en un termini que permeti al responsable la seva verificació, (ii) quan s’hagi oposat al tractament que el responsable realitza sobre les seves dades personals amb fonament en l’interès legítim o públic, mentre es verifiquen els motius al·legats. (iv) Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

Dret a la portabilitat: Dret a rebre informació sobre el tractament automatitzat que es realitza de les teves dades personals, en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, podent transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte.

Aquest dret no es podrà aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

A través del delegat de protecció de dades de la Companyia, el qual podrà contactar en la següent adreça de correu: delegadoprotecciondatos@confide.es indicant les seves dades identificatives, o a través de correu postal al Carrer Aribau 200 – 3PL, 08036. Barcelona.
D’igual forma, abans que la Companyia pugui oferir-li informació o facilitar-li l’exercici dels seus drets, pot ser que hagi de fer diferents tasques a l’efecte de verificar la seva identitat o altres detalls necessaris per a poder respondre adequadament a la seva sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vostè en un període màxim de 30 dies a partir de la data de la seva sol·licitud.

En última instància, i en cas de no estar d’acord amb l’exercici dels seus drets pot sol·licitar informació i/o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001 Madrid.”

En utilitzar aquest lloc web Vd accepta que puguem col·locar cookies en el seu dispositiu, tal com es descriu en l’apartat “Política de Cookies”.