QUÈ FER EN CAS DE SINISTRE?

Un sinistre és un fet imprevist que ocasiona danys concrets que poden estar garantits per una assegurança sota unes determinades condicions i fins a una determinada quantia.

Obligacions de l'assegurat en cas de sinistre:

 1. Disminuir el resultat. L'assegurat ha d'intentar reduir les seves conseqüències, adoptant les mesures que consideri més adequades.
 2. Notificar, comunicar, el sinistre l'assegurador (mitjançant Confide) en el termini màxim de 7 dies des haver conegut.
 3. Facilitar l'asseguradora tota la informació addicional i documentació sol · liciti, especialment la relativa a la valoració del sinistre.
 4. Comunicar als perjudicats l'existència de la pòlissa per facilitar la seva reclamació.

Obligacions de l'assegurat en cas de rebre una reclamació:

 1. No admetre responsabilitat.
 2. No negociar, transar. No fer ni comprometre a fer cap pagament.
 3. No revelar que ha notificat o que té la intenció de comunicar el sinistre a l'asseguradora.
 4. No realitzar cap acció que pugui perjudicar la posició de l'assegurador o la seva capacitat per investigar la reclamació o les circumstàncies que l'envolten.
 5. Si té algun dubte poseu-vos en contacte amb el seu interlocutor de Confide el qual us ajudarà a determinar l'actuació adequada.

Obligacions de l'asseguradora

 1. El pagament de la indemnització en funció de la taxació dels danys i les condicions contractuals de la pòlissa.
 2. Comunicar, si escau, motivadament i per escrit, el refusi del sinistre.

FASES EN LA TRAMITACIÓ D'UN SINISTRE

1.- Obertura de l'expedient. Recepció de la comunicació de sinistre en la qual s'aporta informació sobre causes, circumstàncies i conseqüències.

2.- Valoració inicial del sinistre.

3.- Revisió d'aspectes més importants per confirmar si s'ha de continuar la gestió del sinistre o s'ha de donar per tancat. La companyia pot posicionar-se de les següents formes:

 • El sinistre no és objecte d' cobertura. Es comunica l' refusi.
 • Hi ha cobertura. Es procedeix a la indemnització.
 • Si hi ha dubtes es prossegueix la tramitació del sinistre.

4 Intervenció, si escau, de perit encarregat d'analitzar les circumstàncies i causes del sinistre així com de valorar els danys soferts.

5 Resolució de la tramitació. Després d'analitzar les circumstàncies, valorar els danys i estimar la indemnització, l'assegurador pot adoptar les decisions.

 • Liquidar la indemnització.
 • Pagar la indemnització i anul · lar el contracte d'assegurança al seu venciment en determinades circumstàncies.
 • Oposar-se a liquidar el sinistre, de forma motivada, en cas de manca de cobertura